Salgs/leverings- og lejebetingelser for Skive El-service ApS og Festival El gældende pr. 01.02.2013

1. Det lejede udstyr/ejerforhold.
2. Misligholdelse af lejeaftalen.
3. Forsikringsforhold, ansvar og arbejdsstandsning.
4. Det udlejede.
5. Afhentning og tilbagelevering.
6. Håndteringstillæg
7. Betalingsbetingelser.
8. Retstvister.
1.1 Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje/udlån kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.
1.2 Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet.
Materiellet forbliver Skive El-service ApS/Festival El‚Äôs ejendom og Skive El-service ApS/Festival El kan p√• ethvert tidspunkt besigtige og i tilf√¶lde af misligholdelse s√¶tte sig i besiddelse af dette, om forn√łdent ved fogedens hj√¶lp.
Lejer er til enhver tid forpligtiget til at meddele Skive El-service ApS/Festival El, hvor det lejede materiel befinder sig.
Materiellet må ikke pantsættes, sælges eller overdrages til tredjemand. Ved salg af materiel forbliver materiellet Skive El-service ApS/Festival El’s ejendom indtil ethvert tilgodehavende er betalt.
1.3 Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser.
1.4 Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret er reserveret og til rådighed fra udlejers lager, indtil udstyret er afleveret, jvf. pkt. 5.3
1.5 F√łrste lejedag regnes fra den dag udstyret afhentes. Korteste lejeperiode er 1 dag. Tilbagelevering af det lejede skal ske p√• tilbageleverigsdagen, inden normal arbejdstids oph√łr eller efter n√¶rmere aftale med udlejer. Ved senere tilbage levering debiteres lejer for en ekstra lejedag.
1.6 Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker ved indgåelse af ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales.
1.7 Ved afbestilling senere end 7 hverdage f√łr 1. lejedag, debiteres 50% af lejebel√łbet. Ved afbestilling senere end 1 dag f√łr 1. lejedag eller ved manglende afbestilling debiteres 100% af lejebel√łbet.
1.8 Udlejer er berettiget til uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.
2.1 Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer på anden vis misligholder kontrakten.
2.2 Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.
3.1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, ogs√• selv om den er h√¶ndelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer og tyveri og h√¶rv√¶rk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for skader, som udlejer ikke f√•r d√¶kket af forsikringen bl.a.: Tyveri fra √•bne eller uafl√•ste k√łret√łjer eller container, glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan p√•vises skadetidspunkt og √•rsag.
– l√łse kabler, ledninger eller manglende lamper.
Рgrov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last.
Рselvrisiko på kr.: 3.000,- excl. moms pr. skade
3.2 Udlejer er i forbindelse med lejeaftalen uden ansvar for drift og avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler
3.3 Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for udlejer kontrol.
3.4 Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det √łjeblik transport fra udlejers lager p√•begyndes, indtil det lejede er afleveret jvf. pkt. 5.3 L√¶sning/afl√¶sning samt transport er alene lejers ansvar.
3.5 Enhver f√łlge af skade og uheld, s√•som forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagb√łder eller andre kontraktm√¶ssige sanktioner er udlejer uvedkommende.
4.1 Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning.
4.2 Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.
4.3 Udskiftede lyskilder samt medleveret reservelyskilder skal returneres. Manglende eller defekte lyskilder debiteres til dagspris.
5.1 Det lejede afhentes af lejer p√• udlejers lager. Transport sker i egnet k√łret√łj og p√• forsvarlig m√•de. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler.
5.2 Tilbagelevering af det lejede inden udl√łbet af den aftalte lejeperiode vil ikke, uden s√¶rlig aftale herom, berettige til neds√¶ttelse af lejen.
5.3 Det lejede skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes f√łrst som afleveret, n√•r udlejer har kvitteret herfor.
5.4 Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal v√¶re grundig rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal v√¶re oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at reng√łre det lejede for lejers regning, s√•fremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Kabler der ikke er oprullet korrekt debiteres til fast pris pr. stk. p√• kr. 8,- excl moms.
6.1 Lejeprisen tillægges et håndteringstillæg på 5% af lejeprisen.
7.1 Korttidsleje afregnes forud. Netto kontant 7 dage f√łr afhentning.
7.2 Ved langtidsleje, hvilket vil sige en lejeperiode p√• over 30 dage, betales f√łrste m√•neds leje netto kontant 7 dage f√łr afhentning.
Det resterende lejebel√łb betales pr. faktura hver den 20. i indev√¶rende m√•ned med netto 8 dage.
√ėvrige afregninger for service, reperation, forbrugsmaterialer, montage, instruktion m.m. faktureres l√łbende. Betales en faktura ikke rettidig p√•l√¶gges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betaling finder sted med 1/5 % pr. p√•begyndt m√•ned. Faktura fremsendes pr. e-mail, √łnskes faktura fremsendt i papirudgave till√¶gges et faktureringsgebyr p√• kr. 25,-.
Ved misligeholdelse af betalingsbetingelser på ethvert mellemværende mellem Skive El-service ApS/Festival El og lejer har Skive El-service ApS/Festival El ret til at afhente alt af Skive El-service ApS/Festival El udlejet/solgt og opstillet materiel hos den pågældende lejer, uanset om netop dette materiel er en del af de aftaler der er misligeholdt. Dette giver ikke anledning til reduktion i den aftalte lejepris og enhver opnået rabat på lejeaftaler annulleres.
7.3 Betaling via hjemmesiden eller ved overf√łrsel til Nordea, konto. 2600 ‚Äď 9300102434.
7.4 Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.
8.1 Alle tvister, som udspringer af denne udlejningskontrakt kan efter udlejers valg anlægges ved retten.
Lejer bekræfter ved betaling på webshoppen, at være indforstået med ovenstående lejebetingelser.