Salgs/leverings- og lejebetingelser for Skive El-service ApS og Festival El gældende pr. 01.02.2013

1. Det lejede udstyr/ejerforhold.
2. Misligholdelse af lejeaftalen.
3. Forsikringsforhold, ansvar og arbejdsstandsning.
4. Det udlejede.
5. Afhentning og tilbagelevering.
6. Håndteringstillæg
7. Betalingsbetingelser.
8. Retstvister.
1.1 Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje/udlån kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.
1.2 Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet.
Materiellet forbliver Skive El-service ApS/Festival El’s ejendom og Skive El-service ApS/Festival El kan på ethvert tidspunkt besigtige og i tilfælde af misligholdelse sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved fogedens hjælp.
Lejer er til enhver tid forpligtiget til at meddele Skive El-service ApS/Festival El, hvor det lejede materiel befinder sig.
Materiellet må ikke pantsættes, sælges eller overdrages til tredjemand. Ved salg af materiel forbliver materiellet Skive El-service ApS/Festival El’s ejendom indtil ethvert tilgodehavende er betalt.
1.3 Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser.
1.4 Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret er reserveret og til rådighed fra udlejers lager, indtil udstyret er afleveret, jvf. pkt. 5.3
1.5 Første lejedag regnes fra den dag udstyret afhentes. Korteste lejeperiode er 1 dag. Tilbagelevering af det lejede skal ske på tilbageleverigsdagen, inden normal arbejdstids ophør eller efter nærmere aftale med udlejer. Ved senere tilbage levering debiteres lejer for en ekstra lejedag.
1.6 Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker ved indgåelse af ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales.
1.7 Ved afbestilling senere end 7 hverdage før 1. lejedag, debiteres 50% af lejebeløbet. Ved afbestilling senere end 1 dag før 1. lejedag eller ved manglende afbestilling debiteres 100% af lejebeløbet.
1.8 Udlejer er berettiget til uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.
2.1 Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer på anden vis misligholder kontrakten.
2.2 Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.
3.1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen bl.a.: Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer eller container, glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.
– løse kabler, ledninger eller manglende lamper.
– grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last.
– selvrisiko på kr.: 3.000,- excl. moms pr. skade
3.2 Udlejer er i forbindelse med lejeaftalen uden ansvar for drift og avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler
3.3 Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for udlejer kontrol.
3.4 Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes, indtil det lejede er afleveret jvf. pkt. 5.3 Læsning/aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.
3.5 Enhver følge af skade og uheld, såsom forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagbøder eller andre kontraktmæssige sanktioner er udlejer uvedkommende.
4.1 Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning.
4.2 Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.
4.3 Udskiftede lyskilder samt medleveret reservelyskilder skal returneres. Manglende eller defekte lyskilder debiteres til dagspris.
5.1 Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport sker i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler.
5.2 Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke, uden særlig aftale herom, berettige til nedsættelse af lejen.
5.3 Det lejede skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.
5.4 Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundig rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Kabler der ikke er oprullet korrekt debiteres til fast pris pr. stk. på kr. 8,- excl moms.
6.1 Lejeprisen tillægges et håndteringstillæg på 5% af lejeprisen.
7.1 Korttidsleje afregnes forud. Netto kontant 7 dage før afhentning.
7.2 Ved langtidsleje, hvilket vil sige en lejeperiode på over 30 dage, betales første måneds leje netto kontant 7 dage før afhentning.
Det resterende lejebeløb betales pr. faktura hver den 20. i indeværende måned med netto 8 dage.
Øvrige afregninger for service, reperation, forbrugsmaterialer, montage, instruktion m.m. faktureres løbende. Betales en faktura ikke rettidig pålægges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betaling finder sted med 1/5 % pr. påbegyndt måned. Faktura fremsendes pr. e-mail, ønskes faktura fremsendt i papirudgave tillægges et faktureringsgebyr på kr. 25,-.
Ved misligeholdelse af betalingsbetingelser på ethvert mellemværende mellem Skive El-service ApS/Festival El og lejer har Skive El-service ApS/Festival El ret til at afhente alt af Skive El-service ApS/Festival El udlejet/solgt og opstillet materiel hos den pågældende lejer, uanset om netop dette materiel er en del af de aftaler der er misligeholdt. Dette giver ikke anledning til reduktion i den aftalte lejepris og enhver opnået rabat på lejeaftaler annulleres.
7.3 Betaling via hjemmesiden eller ved overførsel til Nordea, konto. 2600 – 9300102434.
7.4 Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.
8.1 Alle tvister, som udspringer af denne udlejningskontrakt kan efter udlejers valg anlægges ved retten.
Lejer bekræfter ved betaling på webshoppen, at være indforstået med ovenstående lejebetingelser.